MS Blog

Siponimod za SPMS

EXPAND III faza studije

Pošto trenutno ne postoji efikasna terapija za SPMS, ova studija je uradjena da pokaže efekat siponimoda.

Siponimod pripada istoj grupi lekova kao i fingolimod (Gilenya) i deluje tako sto se vezuje za specifični sfingozin 1-fosfat receptor (S1P). S1P se nalazi na površini T i B imunih ćelija. Vezujući se za S1P receptor, siponimod sprečava aktivaciju B i (CD4+ i CD8+) T ćelija, čime i njihovu ulogu u oštećenju CNS-a.

Efikasnost i sigurnost siponimoda kod SPMS je ispitana u multicentričnoj, randomiziranoj, duplo-slepoj i placebo kontrolisanoj EXPAND kliničkoj studiji.
Rezultati studije pokazuju da je siponimod postigao primarni cilj, smanjenje rizika progresije – 3 meseca za 21% i 6 meseci za 26% u odnosu na placebo grupu.
MRI je pokazao smanjenu stopu gubitka moždane mase za 23% i smanjenje volumena T2 lezija za 80%  tokom 12 i 24 meseca.

Siponimod smanjuje rizik progresije kod SPMS i verovatno će biti korisna terapija za ovu fazu bolesti.


https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)30475-6/fulltext
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29576505